OBOWIĄZKI CIĄŻĄCE NA LEKARZACH I LEKARZACH DENTYSTACH PROWADZĄCYCH PRAKTYKI PRYWATNE 

jak również NZOZ-y

 

Informacja dotycząca obowiązku złożenia sprawozdania 
o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 
MZ – 88

 

 W związku z pytaniami dotyczącymi sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MZ-88 przypominamy, że obowiązek złożenia tego sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez względu na formę wykonywania tej działalności. Do złożenia wymienionego sprawozdania są zatem zobowiązane indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie (stacjonarne), indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie wyłącznie w miejscu wezwania  jak również grupowe praktyki lekarskie.

 

Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych 

 

sprawozdanie dotyczy wyłącznie specjalistów, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym (głównym) miejscem pracy.

 
Sprawozdanie sporządzają: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz powiatowe, graniczne i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne.
W sprawozdaniu należy wykazać specjalistów według podstawowego (głównego) miejsca pracy (zgodnie z oświadczeniem pracownika). 

 

Jeśli dla specjalistów jednostka sprawozdawcza nie jest głównym miejscem pracy sprawozdanie również należy przesłać jako „zerowe”.  


Spawozdawczosć 2016
Czytaj cały dokument. 

 

 

Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2016 z danymi za rok 2015

MZ-88       MZ-89

MZ-88        MZ-98

 

Wyjaśnienia do formularzy                                                                                                  

 

MZ-88 wyjaśnienie       MZ-89 Wyjasnienie

MZ-88        MZ-98

 

Więcej informacji na temat obowiązku innych rodzajów formularzy MZ na potrzeby praktyk specjalisytycznych i NZOZ-ów na stronie  statystyki publicznej  www.csioz.gov.pl

 

Pismo w sporawie obowiązku sprawozdawczego (pratyki prywatne  i NZOZ ) na rok 2016 za rok 2015 [ sprawozdawczość 2016 ]

  

Odpady medyczne powstające w praktyce prywatnej

Obwiązują lekarzy/lekarzy dentystów posiadających praktyki prywatne jak również lekarzy \ lekarzy dentystów prowadzących NZOZ) 

 nie obowiązuje praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego oraz praktyk prywatnych  nie wytwarzających odpadów medycznych, a jedynie odpady komunalne

  • obowiązujebieżące prowadzenie ewidencji utylizacji odpadów a w okresach pomiędzy odbiorem do utylizacji procedura postępowania z odpadami oraz właściwe ich przechowywanie
  • do 15 marca każdego rokuza rok poprzedni składanie zbiorczych zestawień o rodzajach i ilości odpadów oraz sposobach gospodarowania do marszałka województwa właściwego dla miejsca powstawania odpadów

 

 

Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska

Obwiązują lekarzy/lekarzy dentystów posiadających praktyki prywatne jak również lekarzy \ lekarzy dentystów prowadzących NZOZ) 

-posiadających pojazd mechaniczny (osobowy lub ciężarowy) wykorzystywany w działalności ,

-korzystających w gabinecie z własnej kotłowni (nie podłączonej do sieci ciepłowniczej) , 

-korzystających z własnego ujęcia wody w działalności gospodarczej ( nie podłączone do sieci wodociągowej) 

Składanie zbiorczych zestawień o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat wraz z  uiszczeniem należnej opłaty do 31 marca każdego roku za rok poprzedni do właściwego urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkiego inspektora środowiska

 

Lekarz zatrudniający pracowników, którzy narażeni są na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Obwiązują lekarzy/lekarzy dentystów posiadających praktyki prywatne jak również lekarzy \ lekarzy dentystów prowadzących NZOZ)                                                                                                      

Sporządzenie PROCEDUR BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z OSTRYMI NARZĘDZIAMI – ocena procedur co 2 lata

Sporządzenie PROCEDUR UŻYWANIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDNICH DO RODZAJU I STOPNIA NARAŻENIA – ocena procedury co 2 lata

Prowadzenie WYKAZU ZRANIEŃ OSTRYMI NARZĘDZIAMI – wpis w razie zdarzenia

Sporządzanie RAPORTU O BEZPIECZEŃSTWIE I HIGIENIE PRACY W PODMIOCIE LECZNICZYM W ZAKRESIE ZRANIEŃ OSTRYMI NARZĘDZIAMI PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH -  nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami (pierwszy raport nie później niż do dnia 28.02.2014 )

 

Sporządzenie RAPORTU Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ obowiązuje wszystkich lekarzy prowadzących praktyki prywatne a także lekarzy / lekarzy dentystów prowadzących NZOZ-y.                                                                                                  

Raport sporządzany do dokumentacji co najmniej raz na 6 miesięcy, przechowywany do okazania na żądanie Sanepidu w przypadku  kontroli.

Powinien zawierać ocenę

 

  1. Ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  2. Procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  3. Monitorowanie czynników alarmowych i zakażeń związanych z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych.
  4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.  
  5. Wykonywanie badań laboratoryjnych.
  6. Analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej. 
  7. Profilaktyki i terapii antybiotykowej.

 

 

Zgłoszenie zmian w danych dotyczących praktyki – 

Dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów posiadających praktyki prywatne (lekarze\lekarze dentyści prowadzący NZOZ do właściwych organów rejestrowych)

 

Zgłoszenie zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC w momencie rozpoczęcia działalności  a potem na kolejny rok – zgłoszenie do rejestru BIL  - ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy  

Dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów posiadających praktyki prywatne (lekarze/lekarze dentyści prowadzący NZOZ do właściwych organów rejestrowych)

 

 

Zgłoszenie ewentualnej zmiany zasad opodatkowania w ramach prowadzonej działalności – do 20 stycznia roku podatkowego którego dotyczy

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland