Dla lekarzy i lekarzy dentystów pragnących rozpocząć pracę w kraju UE poza Polską 

 

 

Zaświadczenia do Unii Europejskiej

Lekarzom i lekarzom dentystom, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w wyniku kształcenia odbytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzają ubiegać  się o rejestrację lub uprawnienia do wykonywania zawodu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej przez okręgowe rady lekarskie zostają wydawane odpowiednie zaświadczenia. Zaświadczenie wydaje się według wzorów stanowiących załączniki do uchwały nr 17/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 września 2007r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych

dla lekarzy.

1.Zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza, który złożył Lekarski Egzamin Państwowy

2.zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lekarza, który nie składał Lekarskiego Egzaminu Państwowego

3.zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza studiów medycznych zgodnych z art. 24 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

4.zaświadczenie potwierdzające tzw. Prawa nabyte do wykonywania zawodu lekarza

5.zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez lekarza specjalizacji wymienionej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej

6.zaświadczenia dotyczącego postawy etycznej lekarza ( które jest ważne 3 miesiące od momentu wystawienia)

7.i inne

 

dla lekarzy dentystów

1.zaświadczenie potwierdzające odbycie przez lekarza dentystę studiów zgodnych z art. 34 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
- tylko dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli studia w latach 2003-2004 lub później i posiadają zaświadczenie z uczelni o terminie rozpoczęcia studiów.

2.zaświadczenie potwierdzające  tzw. Prawa nabyte do wykonywania zawodu lekarza dentysty

3.zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez lekarza dentystę specjalizacji wymienionej w przepisach Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej

4.zaświadczenie dotyczące postawy etycznej lekarza dentysty

5.zaświadczenie potwierdzające równoważność tytułu lekarza stomatologa z tytułem lekarza dentysty

6.i inne
Dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali wykształcenie w Polsce a nigdy nie byli członkami izb lekarskich, odpowiednie zaświadczenia wydaje Naczelna Izba Lekarska w Warszawie.

 

Podanie o wydanie zaświadczeń w związku z wyjazdem do kraju UE Podanie o wydanie zaświadczeń  w związku z  wyjazdem do kraju UE

Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności

 

 

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

 

Od dnia 01 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wynosi 90 zł.

Pobieranie powyższych opłat wynika z:

  1. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017r.(Dz.U. 2016r., poz. 1456)

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland