Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

 

W rejestrze umieszcza się następujące dane. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje potwierdzające dane wymienione punkt 1–10, 15–32, 34–37 i 39–41.

 

1) tytuł zawodowy;

2) imiona i nazwisko;

3) płeć;

4) nazwisko rodowe lub poprzednie;

5) imiona rodziców;

6) datę i miejsce urodzenia;

7) numer ewidencyjny PESEL;

8) numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie po22 siada numeru ewidencyjnego PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

9) numer NIP;

10) obywatelstwo (obywatelstwa);

11) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

13) numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery rejestracyjne;

14) numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia;

15) numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania;

16) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;

17) nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział;

18) numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów;

19) datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej;

20) informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Państwowego i datę jego złożenia;

21) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego;

22) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

https://bil.bielsko.pl/bil) rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

25) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

26) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

27) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

28) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

29) informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

30) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

31) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

32) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;

33) informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;

34) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

35) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

36) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;

37) adres do korespondencji;

38) kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) – miejsca stałego zamieszkania;

39) funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia funkcji;

40) informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz wyrazi zgodę na przekazanie tych danych;

41) datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489, z 1956 r. Nr 12, poz. 61, z 1989 r. Nr 30, poz. 158 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) albo na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 91, poz. 628, z 1947 r. Nr 27, poz. 104 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 158);

42) numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

43) numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

44) informację o skreśleniu z rejestru;

45) identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych.

 

Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni o zmianie danych wymienionych 

 • imiona i nazwisko;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;
 • rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;
 • rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;
 • rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;
 • rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;
 • potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;
 • nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);
 • informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;
 • informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej; datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję; adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;
 • adres do korespondencji; oraz utracie dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza”
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland