Okręgowy sąd lekarski:

1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

2) rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;

3) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Wyborów członków okręgowego sądu lekarskiego dokonuje zgromadzenie wyborcze, które stanowią członkowie izby lekarskiej wchodzący w skład rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej.

Do pełnienia funkcji członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat.
Członek sądu lekarskiego nie może być członkiem innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.

W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez okręgowy sąd lekarski.
Przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego służy prawo udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.
 

Odpowiedzialność zawodowa w świetle ustawy o izbach lekarskich z 2009 rokuOdpowiedzialność zawodowa w świetle ustawy o izbach lekarskich z 2009 roku

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland