UCHWAŁA NR 367/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 września 2018 roku

w sprawie: przyjęcia półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu.

Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 16 ust. 1 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmuje sprawozdanie przedstawione przez Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

RAFAŁ WIŚNIOWSKI

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 


Załącznik nr 1

Pobierz dokument (PDF, 3.94MB)

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland