Środowisko lekarzy i lekarzy stomatologów Beskidzkiej Izby Lekarskiej wykorzystało historyczną szansę na utworzenie samodzielnej Izby. Stało się to dopiero po uchwaleniu ustawy z dnia 17 maja 1989 roku, która reaktywowała samorząd lekarski w Polsce. 18.05.1950 r. ówczesne komunistyczne władze zlikwidowały izby lekarskie i lekarsko-dentystyczne jako ideologicznie i klasowo obce. Walka o reaktywację samorządu lekarskiego prowadzona była przez wiele lat przez PTL, PTS i towarzystwa naukowe. Dopiero Solidarność jako masowy ruch społeczny wywarł skuteczny nacisk na ówczesną władzę realizując pragnienie reaktywowania izb lekarskich. 17.05.1989 r. ostatnim aktem legislacyjnym Sejmu PRL, było uchwalenie ustawy o izbach lekarskich. Rada Państwa powołała Krajowy Komitet Organizacyjny Izb Lekarskich. Na mocy postanowień Okrągłego Stołu do Komitetu dołączyli lekarze przedstawicie NSZZ Solidarność. Dnia 4.06.1989 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, które były początkiem końca systemu komunistycznego w Polsce i Europie. Ustawa reaktywująca izby lekarskie otworzyła drogę do utworzenia samodzielnej Izby w Bielsku-Białej. W latach 1975-1998 istniało samodzielne województwo bielskie obejmujące powiaty, w których środowisko lekarskie wyrażało wolę funkcjonowania w ramach BIL (Cieszyn, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Wadowice, Żywiec).

Rok 1998 – przyniósł zmiany w podziale terytorialnym kraju i z map zniknęło województwo bielskie. Pomimo usilnych starań parlamentarzystów i władz samorządowych nie zmieniły one mapy administracyjnej kraju. Powstało Bielsko-Biała miasto na prawach powiatu, powiat bielski, cieszyński i żywiecki, które weszły w skład  województwa śląskiego, a oświęcimski, suski i wadowicki do województwa małopolskiego. Konsekwencją nowego podziału administracyjnego kraju była próba dostosowania obszarów działania samorządu lekarskiego do nowych granic. Rozpoczęła się walka o przetrwanie BIL – zakończona na szczęście pozytywnie dla naszego środowiska. Zwyciężyła idea samorządności.

 

Ważne daty dla powstania i działalności BIL

- 9.11.1989 r. – I Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach – po całonocnej i burzliwej dyskusji (do wczesnych godzin rannych, Dom Muzyki Zabrze) Zjazd poparł wniosek Delegatów Lekarzy i Lekarzy Stomatologów województwa bielskiego o wyłącznie OIL w Bielsku-Białej z terenu działania Śląskiej Izby Lekarskiej. Uchwałą Zjazdu w Katowicach,
I Krajowy Zjazd Lekarzy poparł uchwałę, a Naczelna Rada Lekarska w dniu 18.12.1989 r. uchwałą nr 1 ustanowiła Okręgową Izbę Lekarską dla województwa bielskiego z siedzibą w Bielsku-Białej. A więc stał się historyczny fakt powstania samodzielnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z udziałem ościennych powiatów. Tworzenie i organizacja samorządu lekarzy i lekarzy stomatologów odbywała się w atmosferze radości i wielkiego entuzjazmu. Uczestniczyli w nim ludzie pełni programowej wizji, pasji, energii i uporu. Mieliśmy świadomość, że dzieje się coś ważnego i zarazem nowego. Tworzyliśmy nową tradycję, bez doświadczeń samorządów lekarskich II RP i bez zaplecza akademickiego. Chcieliśmy udowodnić, że mniejsze izby mogą być skuteczne i dobrze odbierane przez środowisko lekarzy i lekarzy stomatologów.

- 21.01.1990 r. – I Okręgowy Zjazd Beskidzkiej Izby Lekarskiej – wybór władz organów Izby oraz komisji problemowych. Wyznaczono na Zjeździe zasady współpracy i kierunki działań w stosunku do władz województwa. Odejście Państwa od centralnego sytemu zarządzania i przesunięcie decyzyjności w kierunku samorządowym wymagało opracowania nowej taktyki współpracy na różnych szczeblach władzy.

- 01.12.1990 r. – I okres (trudny) to prace organizacyjne. Pierwsze spotkania Prezydium  i innych organów BIL przez kilka miesięcy odbywały się w Szpitalu nr 3. Następnie tymczasową siedzibą naszej Izby były dwa pokoje w budynku Kuratorium przy ul. Piastowskiej. Działalność Izby odbywała się w bardzo trudnych warunkach – bez mebli biurowych, środków łączności, maszyn do pisania, w ogromnej ciasnocie. Ustalono harmonogram pracy Prezydium, ORL i dyżurów członków komisji. Dużym utrudnieniem w pracy był brak aktów wykonawczych do ustawy o izbach lekarskich, a szczególnie regulaminu działania ORL, OROZ, OSL. Dalsze prace organizacyjne dotyczące zbierania danych o lekarzach i lekarzach stomatologach, prowadzenie rejestru, opracowanie systemu ściągalności składek.

- 06.1990 r. – Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego BIL, cel - integracja środowiska lekarskiego i przekazywanie informacji o pracy BIL, innych izb lekarskich w kraju, NRL oraz ważnych sprawach dla lekarzy.

-11.12.1990 r. – Wojewoda Bielski Mirosław Styczeń przekazuje w użyczenie budynek przy ul. Krasińskiego 28, w którym dotychczasowo funkcjonował WODKM i PTL

-01.06.1991 r. – pierwsze półrocze - remont budynku – prace modernizacyjne, instalacyjne, malarskie. W odnowionych i pęknie urządzonych salach dawnej, zaniedbanej piwnicy urządzono Klub Lekarza – cel - wielopłaszczyznowa integracja środowiska lekarskiego. Klub znakomicie prowadzony przez kol. Barbarę Łukasiewicz-Świerczyńską.

- 13-14.12.1991 r. – II Nadzwyczajny KZL zorganizowany przez BIL. Uchwalono Kodeks Etyki Lekarskiej z burzą polemik politycznych, prawnych, prasowych. Zjazd był bardzo wysoko oceniony przez NRL. Bardzo aktywny udział kol. Andrzeja Krawczyka- Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej BIL. Zjazd był wydarzeniem, które na stałe wpisał się w historię BIL oraz odrodzonego samorządu lekarskiego w Polsce.

1991-1993 – Komisja Kształcenia Medycznego kierowana przez jedynego pracownika naukowego z tytułem dr hab. w organach Izby – Ryszarda Baczyńskiego. W kolejnych latach utworzono OKM, prowadzony z ogromną energią i wiedzą przez kol. Szyrocką (duma Izby i jeden z podstawowych kierunków działania Izby)

1991-1993 Komisja ds. Prywatnych Praktyk i Prywatyzacji prowadzona bardzo sprawnie przez kol. Stanisława Walusia. Komisja opracowała informator o prywatnych praktykach wraz z wydawaniem licencji o wpisie do rejestru.

1990-1997 – Komisja Socjalna prowadzona przez kol. Krystynę Cieślawską-Kłosińską (dwie kadencje) – bezzwrotne zapomogi, zasiłki okolicznościowe, nieoprocentowane pożyczki, pomoc w sprawach losowych

1991 – LKP - prowadzona przez kol. Mieczysława Bagińskiego - bardzo dobra wizytówka BIL, pozytywnie odbierana przez lekarzy

1990-1993- Komisja ds. Konkursów sprawnie zarządzana przez kol. Jolantę Firlej-Dobrzańską. Od II kadencji przekazała  obowiązku kol. Jackowi Kossowskiemu

1990-1997 – Komisja ds., Warunków Pracy i Płac - funkcjonowała przez pierwsze dwie kadencje, sprawnie zarządzana przez kol. Krystynę Szyrocką-Kowalczyk

1996-1997 – to akcje protestacyjne prowadzone przez Komitet Protestacyjny przy BIL w sprawach bytowych

1997 Komisja ds. Sportu i Rekreacji ze świetnie zorganizowanymi imprezami sportowymi, animatorzy to koledzy Tomasz Kawa, Radosław Piwowarczyk, Klaudiusz Komor

1996-1997 Zespół kolegów z Izby opracował wspólnie zasady ubezpieczenia OC dla lekarzy. Poprzez różne firmy produkt ubezpieczeniowy działa do dzisiaj.

 

A teraz o współpracownikach biura BIL w okresie organizacji Izby.

Pierwszym Kierownikiem Biura, bardzo czynnym i kompetentnym była pani Helena Leśniak, pełniąc również obowiązki głównej księgowej. Panie Anna Jurecka i Krystyna Danel niezwykle życzliwe i pomocne w trudnym okresie organizowania Izby.

A teraz coś dla ciała – czyli o Paniach działających w Klubie Lekarza, a dbających o podniebienia lekarzy. Pracująca od zawsze pani Danusia Siuda oraz wspomagające Panie Ewa Świerk, Jola Białka, Bożena Kołodziej. Wszystkim wymienionym za oddanie, serce, zaangażowanie wielkie podziękowania.

 

Organy BIL niezależne od ORL:

  1. OROZ I i II kadencja- Jan Hostyński,
  2. OSL I i II kadencja Ryszard Roztoczyński,
  3. OKR – Tomasz Kawa, brał udział we wszystkich posiedzeniach ORL oraz w organizacji imprez sportowo-turystycznych.

Biuro prawne zabezpieczała Pani mgr Dorota Godlewska, czuwając nad prawidłową redakcją uchwał, aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady, podpisywaniu umów oraz w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi.

 

W trudnym okresie powstawania BIL i tworzenia jej organizacyjnych zrębów wyróżnili się aktywnością następujące Koleżanki i Koledzy:

Bielsko-Biała: Aniela Ptak, Jolanta Firlej-Dobrzańska, Barbara Łukasiewicz-Świerczyńska, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Krystyna Cieślawska-Kłosińska, Iwona Klepacka, Anna Byrczek, Helena Chmielewska-Pastwa, Alicja Nycz-Błońska, Anna Kozik, Bogumiła Malinowska, Anna Gołębiewska, Ryszard Batycki, Ryszard Roztoczyński, Jan Hostyński, Olgierd Kossowski, Janusz Chrószcz, Jacek Grzbiela, Andrzej Krawczyk, Stanisław Waluś, Witold Turaj, Mieczysław Bagiński, Jacek Korzistka, Bogusław Talaga, Marek Wietrzny

Cieszyn: Ewa Fober, Joanna Sokalla, Krystian Czajkowski, Stanisław Mikołajczyk, Leszek Macura, Stanisław Ranosz,

Oświęcim: Jan Franczyk, Andrzej Jakubowski, Andrzej Spiechowicz,

Wadowice: Edward Kotowiecki, Marian Kowalik, Józef Borówka,

Sucha Beskidzka: Krystyna Szyrocka-Kowalczyk, Jacek Kossowski, Wojciech Rawski

Żywiec: Krystyna Małyska, Anna Valenta, Tomasz Kawa, Włodzisław Radda, Radosław Piwowarczyk

 

Koledzy zaangażowani w prace organizacyjne I i II kadencji BIL zasługują na wielkie słowa uznania. Swój wolny czas, umiejętności, zapał, energię, upór poświęcili na rzecz naszego samorządu działając pro publico bono. Moją działalność na rzecz nowopowstałego samorządu lekarskiego Podbeskidzia będę pamiętał jako czas poznania wspaniałych Koleżanek i Kolegów, dzięki którym powstała BIL i która będzie służyła lekarzom naszego regionu. Życie napisze dalszą historię naszej Izby, mam nadzieję, że przez kolejne pokolenia młodych lekarzy angażujących się w samorządową pracę.

 

Sukcesem naszej Izby to widoczne w kraju udział przedstawicieli Beskidzkiej Izby Lekarskiej w pracach organów Naczelnej Rady Lekarskiej. W I i II kadencji aktywnie uczestniczyli w pracach komisji NRL Ryszard Batycki i Marek Wietrzny. Komisje Zdrowia Publicznego, Komisja ds. Kolejowej Służby Zdrowia, Komisji ds. utworzenia banku lekarskiego, komisja ds. wydawania PWZ (druk książeczek). III i IV dr Krystyna Szyrocka-Kowalczyk – aktywna praca w ramach konwentu przewodniczących ORL.

VII dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska -Wiceprezes NRL, a VIII kadencja Zastępca Sekretarza NRL.

Kadencja IV dr Klaudiusz Komor Przewodniczący Zespołu ds. Młodych Lekarzy V i VI kadencja Przewodniczący Zespołu ds. Współpracy Międzynawowej i IX kadencja Wiceprezes NRL.

 

Piękną klamrą spinającą 70. Rocznicę połączenia miast Bielska i Białej w jeden organizm miejski jest wejście samorządu lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej do nowoczesnej, pięknej architektonicznie i bardzo funkcjonalnej nowej siedziby BIL przy ul. Bystrzyńskiej 23.

Przedstawiona historia Beskidzkiej Izby Lekarskiej w tej internetowej wersji dot. głównie okresu tuż przed powstaniem Izby oraz I i II kadencji.

 

Czytelnikom, którzy pragną pogłębić wiedzę nt. historii Beskidzkiej Izby Lekarskiej i samorządu lekarskiego w Polsce polecam opracowania i pozycje, które są zebranymi wspomnieniami moich Koleżanek i Kolegów, jak i literatura poświęcona samorządowi lekarskiemu na Podbeskidziu i w Polsce.

 

Opracował Marek Wietrzny

 

 

Literatura:

  1. 100 lat Towarzystw Lekarskich na Podbeskidziu 1898-1998, wydawnictwo pod patronatem PTL oraz BIL, rok wydania maj 1998
  2. XV-lecie Beskidzkiej Izby Lekarskiej (www.historia pewnej Izby)
  3. 25-lecie Beskidzkiej Izby Lekarskiej 21.03.2015 r. (płyta CD)
  4. 25 x 25 Gazeta Lekarska, Warszawa 2014 r. Lucyna Krysiak
  5. Kronika Izb Lekarskich w Polsce w latach 1945-2005 opr. i komentarz Zygmunt Wiśniewski
  6. Kronika Izb Lekarskich w Polsce – kontynuacja 2005-2009 opr. i komentarz Zygmunt Wiśniewski, Warszawa NIL

 

 

LISTA OSÓB FUNKCYJNYCH W BIL NA PRZEŁOMIE I-IX KADENCJI

Kadencja I

Okręgowa Rada Lekarska

Przewodniczący Ryszard Batycki
Wiceprzewodniczący Krystian Czajkowski
Wiceprzewodniczący Jacek Grzbiela
Wiceprzewodniczący Olgierd Kossowski
Wiceprzewodniczący Stanisław Waluś
Sekretarz Aniela Ptak
Z-ca Sekretarza Iwona Klepacka
Skarbnik Anna Byrczek
Członek Prezydium Janusz Chrószcz
Członek Prezydium Marek Wietrzny
Członkowie Rady: Ryszard Baczyński
Józef Borówka
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Ewa Fober
Jan Franczyk
Barbara Kastelik
Tomasz Kawa
Marian Kowalik
Andrzej Krawczyk
Leszek Macura
Bogumiła Malinowska
Janusz Marcinowski
Stanisław Mikołajczyk
Janusz Mogilski
Artur Munk
Alicja Nycz-Błońska
Helena Pastwa
Adam Rajewski
Ryszard Roztoczyński
Joanna Sokalla
Andrzej Spiechowicz
Anna Valenta
Teresa Wietrzna
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jan Hostyński
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Ryszard Roztoczyński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kawa

 

Kadencja II
Okręgowa Rada Lekarska

Przewodniczący Ryszard Batycki
Wiceprzewodniczący Marek Wietrzny
Wiceprzewodniczący Krystian Czajkowski
Wiceprzewodniczący Bogusław Talaga
Sekretarz Jolanta Firlej-Dobrzańska
Z-ca Sekretarza Iwona Klepacka
Skarbnik Anna Kozik
Członek Prezydium Jacek Korzistka
Członkowie Rady: Mieczysław Bagiński
Krystyna Cieślawska-Kłosińska
Tadeusz Dudek
Jan Franczyk
Ewa Fober
Robert Gwinner
Krystyna Grudniewicz-Strońska
Teresa Giermakowska-Kowalik
Edward Kotowiecki
Jacek Kossowski
Marian Kowalik
Andrzej Krawczyk
Barbara Kastelik
Stanisław Mikołajczyk
Ryszard Odrzywołek
Roman Palka
Andrzej Spiechowicz
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Tadeusz Underman
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jan Hostyński (zgon 13.12.1996 r. X Zjazd Lekarzy 28.02.1997 wybory nowego OROZ – Witold Turaj)
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Ryszard Roztoczyński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kawa

 

Kadencja III
Okręgowa Rada Lekarska

Przewodniczący Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Ryszard Batycki
Wiceprzewodniczący Marek Wietrzny
Wiceprzewodniczący Krystyna Małyska
Sekretarz Jolanta Firlej-Dobrzańska
Z-ca Sekretarza Krystyna Cieślawska-Kłosińska
Skarbnik Teresa Pardela-Gilowska
Z-ca Skarbnika Barbara Łukasiewicz-Świerczyńska
Członek Prezydium Krystian Czajkowski
Członek Prezydium Jerzy Frączek
Członek Prezydium Bogdan Krupnik
Członek Prezydium Radosław Piwowarczyk
Członkowie Rady: Janusz Betlej
Ewa Fober
Marek Gołda
Krystyna Grudniewicz-Strońska
Krystyna Juszczyk
Bogusław Kalemba
Dorota Kołodziejczyk
Jacek Kossowski
Andrzej Krawczyk
Arkadiusz Kocoń
Zygmunt Łabudziński
Jacek Malinowski
Stanisław Mikołajczyk
Joanna Sokalla
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Witold Turaj
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Wojciech Rawski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Jagiełło

 

Kadencja IV
Okręgowa Rada Lekarska

Przewodniczący Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Wiceprzewodniczący Jolanta Firlej-Dobrzańska
Wiceprzewodniczący Krystyna Małyska
Sekretarz Bogdan Fender
Z-ca Sekretarza Agnieszka Gorgoń-Komor
Skarbnik Teresa Pardela-Gilowska
Członek Prezydium Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Członek Prezydium Alojza Warchał
Członek Prezydium Zygmunt Łabudziński
Członkowie Rady: Ryszard Batycki
Janusz Betlej
Krystyna Cieślawska-Kłosińska
Jerzy Drugacz
Jerzy Frączek
Jerzy Gryboś
Klaudiusz Komor
Jacek Kossowski
Andrzej Krawczyk
Grażyna Mach
Stanisław Mikołajczyk
Dariusz Żakowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krzysztof Jurczyk
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Wojciech Rawski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Barbara Łukasiewicz-Świerczyńska

 

Kadencja V
Okręgowa Rada Lekarska

Przewodniczący Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Wiceprzewodniczący Jolanta Firlej-Dobrzańska
Wiceprzewodniczący Klaudiusz Komor
Wiceprzewodniczący Hubert Kubica
Sekretarz Bogdan Fender
Z-ca Sekretarza Krystyna Małyska
Skarbnik Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Członek Prezydium Jacek Kossowski
Członek Prezydium Andrzej Krawczyk
Członkowie Rady: Zuzanna Baścik
Janusz Betlej
Jerzy Frączek
Bogdan Krupnik
Zygmunt Łabudziński
Grażyna Mach
Barbara Miodońska
Radosław Piwowarczyk
Maciej Skwarna
Piotr Watoła
Dariusz Żakowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Mariusz Ciopała
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Józef Wróbel
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wacław Byrdy

 

Kadencja VI
Okręgowa Rada Lekarska

Przewodniczący Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Z-ca Przewodniczącego Maciej Skwarna
Z-ca Przewodniczącego Beata Jarczewska-Głośnicka
Sekretarz Jolanta Firlej-Dobrzańska
Z-ca Sekretarza Małgorzata Potyralska
Skarbnik Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Członek Prezydium Jacek Kossowski
Członek Prezydium Andrzej Krawczyk
Członek Prezydium Krystyna Małyska
Członkowie Rady: Janusz Betlej
Piotr Firczyk
Maria Hałat-Szafran
Grzegorz Kołodziej
Bogdan Krupnik
Zygmunt Łabudziński
Janina Milota
Radosław Piworaczyk
Marek Trafiał
Tadeusz Underman
Piotr Watoła
Alojza Warchał
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Mariusz Ciopała
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Józef Wróbel
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wacław Byrdy

 

Kadencja VII
Okręgowa Rada Lekarska

Prezes Klaudiusz Komor
Wiceprezes Maciej Skwarna
Wiceprezes Kaźmierczak-Zagórska Zyta
Wiceprezes Beata Jarczewska-Głośnicka
Sekretarz Małgorzata Potyralska
Skarbnik Grzegorz Kołodziej
Członek Prezydium Jolanta Firlej-Dobrzańska
Członek Prezydium Andrzej Krawczyk
Członek Prezydium Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Członkowie Rady: Janusz Betlej
Bogdan Fender
Bogusława Gradowska
Robert Gwinner
Jacek Kossowski
Bogdan Krupnik
Krystyna Małyska
Barbara Miodońska
Teresa Pardela-Gilowska
Adam Pasz
Radosław Piwowarczyk
Tomasz Szatan
Marek Trafiał
Piotr Watoła
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dorota Orlicka
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Krzysztof Pliszek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Hadrian

 

Kadencja VIII

Okręgowa Rada Lekarska

Prezes Klaudiusz Komor
Wiceprezes Radosław Piwowarczyk
Wiceprezes Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Wiceprezes Bogusława Gradowska (zgon w 2019), od 06.2019 Danuta Hajzyk
Sekretarz Maciej Skwarna
Z-ca Sekretarza Rafał Wiśniowski
Skarbnik Grzegorz Kołodziej
Członek Prezydium Beata Jarczewska-Głośnicka
Członek Prezydium Jacek Kossowski
Członek Prezydium Andrzej Krawczyk
Członkowie Rady: Janusz Betlej
Wacław Byrdy
Bogdan Fender
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Agnieszka Gorgoń-Komor (wygaśnięcie mandatu 11.2019)
od 11.2019 Artur Hadrian
Robert Gwinner
Jacek Kossowski
Bogdan Krupnik
Marcin Mierzwa
Agata Pawluszkiewicz-Wieczorek
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Marek Trafiał
Piotr Watoła
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Dorota Orlicka
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Maria Hałat-Szafran
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Hebda

 

Kadencja IX

Okręgowa Rada Lekarska

Prezes Radosław Piwowarczyk
Wiceprezes Sonia Wolanin
Wiceprezes Klaudiusz Komor
Sekretarz Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Z-ca Sekretarza Grzegorz Kołodziej
Skarbnik Rafał Wiśniowski
Członek Prezydium Artur Hadrian
Członek Prezydium Beata Jarczewska-Głośnicka
Członkowie Rady: Joanna Bułka
Wacław Byrdy
Dominik Cygoń
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Agnieszka Gorgoń-Komor
Robert Gwinner
Danuta Hajzyk
Bożena Handzlik
Olga Jarco
Rafał Kluba
Bogdan Krupnik
Michał Łapuć
Marcin Mierzwa
Agata Pawluszkiewicz-Wieczorek
Dorota Pszczółka-Zuziak
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Maciej Skwarna
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Maria Hałat-Szafran
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland