PODJĘCIE WYKONYWANIA ZAWODU PO ZAPRZESTANIU JEGO WYKONYWANIA NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB PRZERWANIA WYKONYWANIA ZAWODU PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT

 

1. Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy:
a) w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim "Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu" oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
b) w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji ds. kształcenia ustawicznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego.
Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.

Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji ds. kształcenia ustawicznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.

Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim "Wniosku" adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

- w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji Komisji Kształcenia Medycznego, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbywania stażu adaptacyjnego.
Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - z określeniem trybu, programu , czasu i miejsca odbywania stażu adaptacyjnego.
- lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę lekarską, która na podstawie wniosku Komisji Kształcenia Medycznego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowna uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu
- wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim wniosku adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

2. Wymagane dokumenty:

- oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu - załącznik Nr 18 do Regulaminu
- dokument uprawniający do wykonywania zawodu

oświadczenie nr 19 o rozpoczęciu pracy

oświadczenie  o rozpoczęciu pracy

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland