PONOWNE UZYSKANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA / LEKARZA DENTYSTY NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZEZ CUDZOZIEMCA

 

Na wniosek lekarza / lekarza dentysty nie będącego obywatelem polskim, posiadającego prawo wykonywania zawodu przyznane na czas określony okręgowa rada lekarska przyznaje ponownie prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, na czas określony lub na stałe w celu podjęcia pracy zarobkowej.

1. Wymagane dokumenty:

- W-2b "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej"
- zaświadczenie o stanie zdrowia
- arkusz zgłoszeniowy lekarza
- dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty są wystawione na inne nazwiska)
- "Prawo wykonywania zawodu lekarza" "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty"
- dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
- oświadczenie o niekaralności dla lekarzy, którzy uzyskali PWZ w innym państwie

dodatkowo:

1. w przypadku lekarza / lekarza dentysty zamierzającego wyłącznie odbyć szkolenie podyplomowe lub określonego rodzaju studia:
- zezwolenie Ministra Zdrowia na dalsze odbywanie specjalizacji ,uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach
- dokument potwierdzający zgodę jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej albo podmiotu uprawnionego do nadawania stopni naukowych, na dalsze odbywanie określonego rodzaju studiów lub szkolenia
- zaświadczenie o formie dalszego finansowania studiów lub szkolenia

2. W przypadku lekarza / lekarza dentysty zamierzającego wykonywać pracę zarobkową:

- na podstawie wizy z prawem do wielokrotnego przekraczania granicy - zezwolenie wydane przez właściwego wojewodę na zatrudnienie
- na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony - przedłużenie przyrzeczenia zezwolenia- zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wydane przez właściwego wojewodę
- wyłącznie w ramach praktyki lekarskiej - opinia zespołu ds. praktyk prywatnych

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej powinny znajdować się w aktach osobowych lekarza, które lekarz złożył w celu przyznania ograniczonego PWZ.

 

Wzory druków do pobrania:

Wniosek W-2B Wniosek W-2b

Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland