UCHWAŁA NR 16/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. art. 25 pkt 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela niniejszym Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej pełnomocnictwa do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych maksymalnie do kwoty 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo oraz do podejmowania wszelkich uchwał, jakie okażą się konieczne w związku z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, z zastrzeżeniem, iż do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych zostanie udzielone Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odrębne pełnomocnictwo zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168).

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwa obowiązuje od dnia jego udzielenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 3

W związku z udzieleniem niniejszego pełnomocnictwa moc obowiązującą traci pełnomocnictwo z dnia 27 listopada 2015 roku udzielone na podstawie Uchwały
nr 775/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland